6. joulu, 2016

INNOSTUNEITA EI VOI PYSÄYTTÄÄ

INNOSTUNEITA EI VOI PYSÄYTTÄÄ

Mona Särkelä-Kukko (toim.)
Ihmiset kun innostuu,
niitä on vaikea pysäyttää
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
Setlementeissä
Setlementtiliitto 2016
87 siv.

Mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on ihmiselle välttämätöntä. Sen mukaisesti syntyy yhteisöön kuulumisen ja mukana olemisen tunne. Yhteiskunnat ja lähiyhteisöt pysyvät kasassa sitä paremmin mitä lujemmin ihmiset osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen. Yhteiskunnassa kulloinkin vallitseva asenneilmapiiri joko vahvistaa yksilön osallisuuden kokemuksia tai heikentää niitä. Myös yhteiskunnan rakenteilla on vaikutusta ihmisten ulkopuolisuuden kokemuksen syntymiseen.

Osallisuus ei ole pelkkää mukana olemista. Se on mahdollisuuksia tuottaa erilaista toimintaa. Ihmisten aktiivinen toiminta on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Toimijuus on noussut yhteiskunta- ja sosiaalitieteissä erityisen suuren huomion kohteeksi 1990-luvulta alkaen, kirjoittaa kirjan toimittaja Mona Särkelä-Kukko. ”Keskustelut yksilön, rakenteiden ja yhteiskunnallisten lainalaisuuksien välisistä suhteista ovat sinänsä tuttuja jo sosiologian klassikoista lähtien, mutta viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana toimijuudesta on käyty erityisen kiivasta tutkimuksellista keskustelua uuden vanhuustutkimuksen kentällä.”

Osallisuuden kokemisella voi olla fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia esteitä. Fyysinen esteettömyys on tila, jossa rakenteelliset esteet eivät rajoita ihmisten elämää ja osallistumista toimintaan. Esimerkiksi ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten fyysistä esteettömyyttä voidaan edistää apuvälineiden, uusien toimintatapojen, fyysisten järjestelyjen ja toisten ihmisten avulla.

Sosiaalinen esteettömyys merkitsee toimivia vuorovaikutusverkostoja, jotka luovat turvallisuuden ja kuulumisen tunteita. Ihmiselle on tärkeää kyetä hallitsemaan omaa elämäänsä ja itselleen tärkeitä asioita.

Särkelä-Kukon toimittama kirja paneutuu nimenomaan ikääntyneiden ihmisten osallisuuteen. Tämä näkökulma avaa kaikille ikäryhmille osallistumisen keskeiset ehdot. Kun ikääntyneille ja toimintarajoitteisille luodaan suotuisat osallistumismahdollisuudet, paranevat ne myös nuoremmille ja toimintakykyisemmille. Esteettömyys on kaikkien ikäryhmien yhteinen etu.

Särkelä-Kukko siteeraa erästä gerontologian gurua, Jyrki Jyrkämää: ”Toimijuutta ilmentävät osaamisen ja kykenemisen, täytymisen ja voimisen sekä haluamisen ja tuntemisen modaaliset ulottuvuudet eri tavoin ja eri asioiden suhteen yhteydessä ikään, ajankohtaan, ikäryhmään ja sukupolveen kuulumiseen sekä kulloiseenkin paikkaan ja tilaan.” Tässä modaliteeteilla tarkoitetaan toimijuuden ainesosia, osata, kyetä, haluta, täytyä, voida ja tuntea. Toimijuus muodostuu näiden modaalisten ulottuvuuksien yhdistelmänä, niiden keskinäisenä dynamiikkana. Modaliteetit sijoittuvat aina joihinkin tiettyihin konteksteihin ja reunaehtoihin.

Toimijuutta ei voi olla tyhjiössä.

On tärkeää miettiä ovatko yhteisölliset toimintamuodot avoimia kaikille, vai sulkevatko ne piiloisesti ulos vaikkapa sosiaaliluokan, toimintakyvyn, uskonnon tai kulttuuritaustan perusteella. Ikääntyneisiin kuuluu useita eri ikäluokkia, kokemuksia, toimintakykyä ja näkökulmia. Ikääntyneenä oleminen on erilaista vähävaraiselle, yksinäiselle, maaseudulla asuvalle miehelle kuin läheisessä perhe- ja sukuyhteydessä elävälle keskiluokkaiselle naiselle.

Setlementtiliitossa Raha-automaattiyhdistyksen tuella tuotettu kirja käsittelee ikääntyneiden osallisuutta teoreettisesti ja käytännön esimerkein. Yhteisöllisyydellä, vertaisuudella, yksinäisyydellä ja monilla tunteilla on kirjassa oma lukunsa.

2000-luvulla tapahtunutta ikääntyneiden lisääntynyttä köyhtymistäkään ei ole unohdettu. Köyhyys on lisännyt häpeän kokemuksia, stressiä, ihmissuhdeongelmia, yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Ne ovat kaikki tekijöitä, jotka rapauttavat yhteiskuntaa koossa pitävää yhteisöllisyyttä.

”Ihmiset kun innostuu, niitä on vaikea pysäyttää” on kirja, jossa esitetään osallisuuden ja yhteisöllisyyden keskeiset tekijät. Se on toimiva käsikirja jokaiselle kansalaisjärjestössä toimivalle.

Kirja löytyy ilmaiseksi ladattavana http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/70fba08f350f5e5630fcf7f2c7e5273b/1480918495/application/pdf/1411765/Ihmiset%20kun%20innostuu%20niit%C3%A4%20on%20vaikea%20pys%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4.pdf