13. joulu, 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

YLEISTÄ

Myyrmäen Eläkkeensaajat ry:n (myöh. yhdistys) tarkoituksena on toimia jäsentensä edunvalvojana tavoitteena taloudellinen ja psykososiaalinen tasavertaisuus ihmisryhmien välillä. Sääntöjensä mukaan yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen. Tämän toteutumiseksi yhdistys järjestää kulttuuri-, harraste- ja muuta virkistystoimintaa sekä edistää jäsentensä fyysistä ja henkistä toimintakykyä.

Toimintavuonna yhdistys kiinnittää erityistä huomiota yksinäisyyden vähentämiseen, ottaa toimintaa järjestäessään huomioon vähävaraiset jäsenet, edistää jäsentensä oikeutta liikkumiseen vaatimalla julkisten liikennevälineiden maksujen kohtuullistamista ja jatkamalla tietokoneiden käyttötaitojen ohjausta vähintään nykyisillä resursseilla. Jokaisella ikääntyneellä tulee olla halutessaan oikeus tietokoneisiin ja niiden käytön oppimiseen.

Yhdistys järjestää kaikkea jäsenten tarvitsemaa kerho- ja ryhmätoimintaa, mikäli niihin löytyy vetäjä ja tilat. Vertaistuki on yhdistyksen toiminnan ydin.

Yhdistys tulee erityisen tarkkaan seuraamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa suunniteltua rakenteellista muutosta yhdessä toisten eläkkeensaajajärjestöjen kanssa ja oman piirijärjestönsä edunvalvontaa tukien.

Edunvalvonnassa yhdistys seuraa myös erityisesti Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden kaavojen toteutumista tavoitteena ikäihmisten toiminnallisten edellytysten ylläpitäminen ja kohentaminen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Seurataan valtiovallan toteuttamaa politiikkaa ikäihmisten näkökulmasta. Reagoidaan siihen Eläkkeensaajien keskusliiton järjestöväen mukana.

Maakuntien rooli tulee ratkaisevalla tavalla muuttumaan. Vaikutetaan muutokseen huolehtimalla, että ikäihmisten näkökulma tullaan huomioimaan tasavertaisella tavalla.

Vaikutetaan Vantaan hyvinvointipolitiikkaan siten, että ikäihmisten hyvinvoinnin edellytykset kohenevat erityisesti niiden kohdalla, jolla on taloudellisesti niukkaa ja joiden toimintakyvyn alenema edellyttää tukitoimenpiteitä.

Toimintavuoden aikana seurataan uuden Myyrmäen asemakaavan toteutumista käytännössä, osallistutaan aktiivisesti suunnittelutyöhön siltä osin kuin se on yhdistykselle mahdollista.

Monitoimitila Arkki antaa yhdistykselle hyvän toiminnallisen perustan. Arkissa kokoontuu yli sata yhdistystä ja muuta toimijaa. Yhdistys tekee yhteistyötä tilojen käytössä tasavertaisuuden periaatteella.

Yhdistyksen tärkein kokoontuminen on maanantaikerho. Arkin tila on käynyt siihen tarkoitukseen pieneksi ja ilmanvaihdoltaan kehnoksi. Yhdistys pyrkii saamaan keskipitkällä ajanjaksolla uuden tilan tai uudistetun tilan maanantaikerholle.

JÄRJESTÖTOIMINTA JA EDUNVALVONTA

Osallistutaan EKL:n ja EKL:n Uudenmaan piirin toimintaan ja tapahtumiin. Suuntaudutaan edelleen yhteistyöhön niiden vantaalaisten järjestöjen kanssa, joiden kanssa on yhteisiä tavoitteita. Pidetään säännöllisiä yhteistyökokouksia muiden Vantaalla toimivien eläkkeensaajajärjestöjen ja Vantaan vanhusneuvoston eläkkeensaajaedustajien kanssa.

Tuetaan niitä yhdistyksen toimijoita, jotka osallistuvat päätöksentekoon ja tekevät vaikuttamistyötä Vantaan kaupungin luottamuselimissä, seurakuntien luottamuselimissä sekä muissa yhteisöissä.

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin. Hallitus kokoustaa kuukausittain lukuun ottamatta kesällä sekä aina tarvittaessa.

Yhdistys kutsuu alueellaan asuvia ikäihmisiä jäsenikseen. Järjestetään uusille jäsenille erityisiä tilaisuuksia, joissa kuullaan jäsenten odotuksia ja kerrotaan yhdistyksen tarjoamista toiminnallisista mahdollisuuksista.

KERHOT JA RYHMÄTOIMINTA

Vertaisuuteen perustuvat kerhot ja ryhmät ovat yhdistyksen ydintoimintaa. Yhdistyksen hallitus kantaa erityistä huolta niiden elinvoimaisuudesta. Kerhoja ja ryhmiä syntyy ja sammuu. Olennaista on, että elämä niiden ympärillä on jäsenehtoista. Kukin kerho ja ryhmä valitsee vastuuhenkilönsä ja tarvittaessa hänelle tukiryhmän. Hallitus huolehtii vastuuhenkilöiden toiminnan edellytyksistä.

Toimintavuonna järjestetään jo toimiville ja uusille kerhojen ja ryhmien vastuuhenkilöille ryhmävetäjän koulutusta. Talousarviossa varataan kerhoille ja ryhmille määräraha niiden toiminnan tukemiseksi.

Hallitus kantaa erityistä huolta vähävaraisten ja yksinäisyyttä kokevien jäsenten toiminnan virittämisestä. Suunnitellaan kodeissa vierailujen järjestämistä.

Biljardikerho

Biljardikerho jatkaa pelaamalla kaksi kertaa viikossa. Vaikka kaksi pöytää on ihan hyvin miehitettynä, kerho vastaanottaa uusia 8-pallosta kiinnostuneita tutustumaan peliin ilman paineita ja erityisiä tavoitteita. Kauden peleihin haetaan pientä panosta pelaamalla sekä kaksinpelin, että nelinpelin paremmuudesta.

Bocciakerho

Bocciakerho jatkaa entiseen tapaan, aktiivisesti. Kerhon edustajat osallistuvat bocciakisoihin piiri- ja valtakunnan tasolla.

Café Arkki

Café Arkki on tärkeä kohtaamispaikka monille myyrmäkeläisille. Café tarjoaa mielekkään vapaaehtoistoiminnan noin kahdellekymmenelle yhdistyksemme jäsenelle. Cafén tuotolla on suuri merkitys yhdistykselle. Toimintavuonna tehdään kaikki voitava Cafén toiminnan jatkamiseksi.

Koulutusvastaava

Koulutusvastaavan ja hänen mahdollisesti muodostamansa koulutustoimikunta seuraavat EKL:n, EKL:n Uudenmaan piirin ja muiden järjestämää koulutusta, joka hyödyttää yhdistyksen toimijoita ja tekee hallitukselle esityksiä niihin osallistumiseksi.

Toimintakauden keskeinen tehtävä on järjestää kerho- ja vertaistukiryhmien vastaaville heitä tukevaa koulutusta.

Kulttuuritoiminta

Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan eläkkeensaajien kulttuuritapahtumiin ja järjestää konsertti- ja teatterikäyntejä.

Käsityökerho

Käsityökerho jatkaa vakiintunutta toimintaansa. Se mm. tekee retkiä käsityömessuille ja -tapahtumiin. Kerhossa valmistettuja käsitöitä myydään myyjäisissä, joiden ajankohdat se päättää.

Lauluryhmä

Yhdistyksen kuoro jatkaa toimintaansa hyväksi koetulla tavalla. Yhdistys mahdollistaa kuoron esiintymisen erilaisissa kulttuuri- ja yhteistoimintatapahtumissa. Toimintavuoden aikana yhdistys kartoittaa mahdollisuuksia luoda puitteet sellaiselle kuoron omalle konsertille, josta muodostuisi toistuva tapahtuma.

Liikuntaryhmät

Voimistelu- ja kuntosaliryhmät jatkavat vakiintunutta toimintaansa. Kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa ulkoliikuntaryhmiä. Niille etsitään vetäjiä. Yhdistyksellä ei ole ollut liikuntavastaava. Tilanne pyritään toimintavuonna korjaamaan.

Matkat ja retket

Päivämatkoja ja -retkiä sekä useamman päivän matkoja tehdään yhdistyksen jäsenten toiveiden ja matkatiimin suunnitelman pohjalta. Tuetaan yksittäisten jäsenten tai jäsenryhmien hankkeita matkojen ja retkien järjestämiseksi. Hallitus tekee päätökset retkistä ja matkoista, joiden kustannuksia subventoidaan yhdistyksen varoista. Toiminnan jatkuminen nykyisellä tasolla edellyttää matkatiimin vahvistamista siten, että matkojen järjestämisvastuu jakaantuu riittävän monelle henkilölle.

Mimmikerho

Kerho kokoontuu kahden viikon välein. Kerhotapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kulttuuritapahtumista. Kirjailijat, taiteilijat sekä musiikki ovat mukana jokaisessa tuokiossa. Päivän politiikka ja naisen asema puhuttavat. Tapaamisten muoto pidetään vapaamuotoisena ja joustavana. Toimintavuoden aikana, keskustelujen lisäksi, teemme käyntejä tapahtumiin pääkaupunkiseudulla ja osallistumme maanantaikerhon ohjelmien valmistamiseen.

Sörttikerho

Sörttikerho on yhdistänyt resurssinsa Enter ry:n kanssa ja mahdollistanut kaksi e-hetkeä kirjastoon. Vaikka tämä toiminta on kaikille avointa, se palvelee myös yhdistyksen jäsenten tarpeita. Kysyntä on runsasta. Siihen pystytään vastaamaan. Sen lisäksi sörttikerhon tukihenkilöt ovat aina käytettävissä Arkissa ja antavat tukea myös henkilökohtaisen ohjauksen muodossa.

Ukkokerho

Kerho kokoontuu kerran viikossa. Kerho tekee ainakin yhden tutustumismatkan historiallisesti ja kulttuurisesti kiinnostavaan lähiseudun kohteeseen.

Bulders

Kesäkaudella kokoonnutaan Vantaan kaupungin omistamassa Vantaa joen varrella sijaitsevassa Buldersissa. Sinne pyritään saamaan käyttövuoroja riittävästi.

VIESTINTÄ

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan maanantaisin ja perjantaisin jäsenkerhoissa. Yhdistyksen kotisivut on tärkeä viestinnän kanava. Hyödynnetään lisäksi sähköposteja ja tekstiviestejä. Kirjeposteilla varmistetaan, että jokainen jäsen saa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta.

Kokouksista, myyjäisistä ja tansseista ilmoitetaan Vantaan kaupungin Seniorimenot -palstalla ja erillisillä ilmoituksilla Vantaan Sanomissa.

Jäsenten mahdollisuutta palauteviestintään kehitetään järjestämällä erityisiä tilaisuuksia, helpottamalla kotisivujen kautta lähetettäviä palautteita sekä luodaan mahdollisuus antaa palautetta kirjallisesti.

TALOUS

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, kerhokahvien ja myyjäisten tuloilla, Vantaan kaupungin toiminta-avustuksella sekä Arkki Cafén asiakaspalvelun korvauksella. Näköpiirissä ei ole mitään sellaista, joka muuttaisi tältä osin yhdistyksen tulorahoitusta.

Toimihenkilöille ei makseta palkkaa.